(V)erkennen in Verbinding

 Algemene Voorwaarden

Behandelovereenkomst

• De cliënt gaat na mondeling overleg akkoord dat eventueel informatie bij de (huis)arts, behandeld specialist of therapeut wordt ingewonnen.
• De cliënt gaat ermee akkoord dat gedurende de behandeling of achteraf verslag wordt gedaan aan de (huis)arts, behandelend specialist of therapeut.
• De cliënt is op de hoogte van het tarief voor de behandeling en de betalingsvoorwaarden.
• De cliënt is geïnformeerd over de behandelwijze en is hiermee akkoord.
• De cliënt en de therapeut hebben overeenstemming over het doel van de behandeling en de cliënt is hiermee akkoord.
• De cliënt geeft toestemming voor de behandeling.
• De cliënt is op de hoogte van de privacycode waar de therapeut aan is gehouden
• De cliënt is op de hoogte van de beroepscode waar de therapeut aan is gehouden.
• De cliënt is op de hoogte van de klachtenprocedure.
• De therapeut is aanspreekbaar op de behandelwijze en het gevoerde beleid.


BETALINGSVOORWAARDEN

1. De door de haptotherapeut aan een patiënt / cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt of cliënt, dienen binnen 14 dagen na factuur datum te worden voldaan.
2. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de patiënt of cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt of cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang als de patiënt of cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichting te voldoen. De GZ-haptotherapeut zal op die rent aanspraak maken indien de patiënt of cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichting heeft voldaan.
3. Indien de patiënt of cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de haptotherapeut gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
4. Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de patiënt of cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,- excl. btw.