(V)erkennen in Verbinding

 Privacy Statement

De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer/privacy is van essentieel belang voor de Praktijk voor Haptotherapie en Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding Baarn. Hoezeer informatie de basis is om u een goede dienstverlening te bieden, is ons belangrijkste goed: uw vertrouwen. Eén van onze belangrijkste doelstellingen is het met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen van persoonlijke gegevens van klanten.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? Met welk doel? En hoe zijn die gegevens beveiligd?

Naast de NAWTE verwerken wij de persoonsgegevens,die uitsluitend betrekking hebben op de behandeling / begeleiding van de cliënt en diens hulpvraag. Na anamnese / intake wordt tot een gezamenlijke doelstelling gekomen voor behandeling. Alleen noodzakelijke gegevens t.a.v. de cliënten worden verzamelt. De evaluatie van de voortgang, de werkpunten van de therapeutische sessie, de gegeven behandeling en de opgedane bevindingen tijdens deze sessie worden genoteerd. Tevens worden aandachtspunten voor de volgende keer beschreven, waarop de behandeling gecontinueerd wordt.

De gegevens zullen niet voor andere zaken worden gebruikt. De therapeut behoudt zich wel het recht om casuïstiek binnen intercollegiaal overleg in te brengen, waarbij de persoonsgegevens onherkenbaar zijn gemaakt, ten einde zijn eigen zorg te kunnen evalueren en te laten superviseren.

Alle persoonsgegevens die in de computer worden opgeslagen zijn beveiligd met een wachtwoord. De papieren administratie wordt bewaard achter slot en grendel, waartoe alleen de therapeut beschikking heeft. Via e-mail zal geen verslaglegging worden uitgewisseld, tenzij onder versleutelde berichtgeving. In principe zal verslaglegging voor de huisarts, behandelend specialist of therapeut, na onderling overeenstemming met de cliënt, aan de cliënt zelf worden meegegeven om over te dragen.

Behandelovereenkomst

Bij de start van de behandeling, na uiterlijk 3 intakegesprekken, wordt een behandelovereenkomst ondertekent door zowel de cliënt als de therapeut. Hierin staat vermeld dat na mondeling akkoord van de cliënt eventueel informatie bij de (huis)arts, behandelend specialist of therapeut ingewonnen wordt. Verder gaat de cliënt ermee akkoord dat gedurende de behandeling of achteraf verslag gedaan kan worden aan de (huis)arts, behandelend specialist of therapeut.

De cliënt is geïnformeerd over de hoogte van het tarief voor de behandeling en de betalingsvoorwaarden
De cliënt is geïnformeerd over de behandelwijze en is hiermee akkoord
De cliënt en de therapeut hebben overeenstemming bereikt over het doel van de behandeling en de cliënt is hiermee akkoord
De cliënt is op de hoogte van de beroepscode waar de therapeut aan is gehouden
De cliënt is op de hoogte van de klachtenprocedure
De therapeut is aanspreekbaar op de behandelwijze en het gevoerde beleid.

De navolgende belofte spreken wij dan ook uit naar onze (potentiële)klanten:

Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. De gegevens van klanten en bezoekers, de klanten, worden opgenomen in onze klantenadministratie.

Gebruik van cookies.
Praktijk voor Haptotherapie en Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding Baarn maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Praktijk voor Haptotherapie en Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding Baarn maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de Praktijk voor Haptotherapie en Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding Baarn site gemakkelijker te maken.

Wij laten alleen geautoriseerde medewerkers toe tot klantinformatie. Medewerkers die ons privacy statement overtreden, zullen disciplinair worden gestraft. De infrastructuur en programma’s voor het administreren van klantgegevens zijn zo gemaakt en beveiligd dat onbevoegden geen informatie over klanten en bezoekers kunnen krijgen. Wij zullen geen klantinformatie aan een externe partij ter beschikking stellen, tenzij wij de klant in eerdere overeenkomsten hebben geïnformeerd, wij door de klant zijn geautoriseerd of door de wet worden gedwongen. Wij zullen te allen tijde het beheer over de vertrouwelijkheid van onze klantinformatie blijven voeren. Uiteraard heeft een klant inzage in de gegevens die Praktijk voor Haptotherapie en Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding Baarn hem vastlegt. Schriftelijke verzoeken (onder vermelding van het klantnummer,) daartoe dienen te worden toegezonden aan:

Praktijk voor Haptotherapie en Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding Baarn
Acacialaan 7
3741 WB Baarn

De cliënt krijgt dan bij inzage de op hem betrekking hebben gegevens thuisgestuurd. Op deze wijze kan de cliënt tegen een onkostenvergoeding van € 1,00 mededeling ontvangen van de gegevens die door Praktijk voor Haptotherapie en Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding Baarn worden bewaard. Wij trachten klantgegevens zo compleet, up to date en accuraat mogelijk te houden.

De cliënt heeft ook het recht om zijn/haar persoonsgegevens op te vragen en mee te nemen naar een andere ‘aanbieder’; het recht op dataportabiliteit. En komen ze er met de organisatie niet uit, dan kan iedereen vanaf 25 mei een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De persoonsgegevens zullen na het einde van de behandeling / begeleiding nog 15 jaar bewaard worden, volgens de wettelijke bewaartermijn medische gegevens. Daarna zullen zij worden vernietigd.

Indien er vragen zijn over het privacy beleid van Praktijk voor Haptotherapie en Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding Baarn, dan kunnen deze worden gericht aan: Praktijk voor Haptotherapie en Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding Baarn
Acacialaan 7
3741 WB Baarn
Email: info@haptotherapeut.info

Praktijk voor Haptotherapie en Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding Baarn behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid van Praktijk voor Haptotherapie en Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding Baarn.